АУТОР: Кристијан Обшуст

Апстракт:

У раду је укратко указано на почетак стварања, односно измишљања ћирилометодске традиције на основу теоријских постулата Ерика Хобсбаумама о “Измишљању традиција”.

Кључне речи: Ћириломедотске традиције, Измишљање традиције, национални идентитети, Ћирило и Методије

Стварање ћирилометодске традиције

Настанак ћирилометодске традиције у форми у каквој постоји и данас, потребно је сагледати у контексту процеса настанка словенских националних идентитета, односно у оквиру процеса националних еманципација и препорода словенских народа током друге половине осамнаестог и већег дела деветнаестог века. У том смислу, стварање ћирилометодске традиције на основу одређеног броја старијих наратива, треба посматрати у истом временском контексту када је дошло и до стварања (измишљања) већине традиција у Европи.

Свакако, још током седамнаестог века постојала су одређена интересовања оновремених писаца и историчара за мисију и значај солунске браће. Током друге половине седамнаестог, а посебно у осамнаестом веку, поједини оновремени аустријски, моравски и чешки интелектуалци се све више интересују за истраживање тема везаних за Mоравско-панонску мисију, а тиме и за историју Великe Моравске, при чему истичу изузетан значај и домете деловања Ћирила и Методија. Тако је постепено настајао све већи број дела романтичарске историографије која су се бавила овим темама, чиме је уједно започет процес митизације, али и глорификације Ћирила и Методија. Оваква тенденција ће доживети врхунац током деветнаестог века, када ће ћирилометодска традиција, изузев сакралног, имати и прилично наглашен национални, али и наднационални (све)словенски карактер. У том смислу, оновремена историографска и литерарна романтичарска дела утицала су пресудно на стварање и јачање ћирилометодске традиције.

Још пре него што се проширила свест о значају Ћирила и Методија међу ширим круговима Словена који су живели у саставу Хабзбуршке монархије, солунска браћа су представљала значајне свеце у контексту црквеног живота још од периода деловања хуситског покрета. Ипак, значај Ћирила и Методија је посебно порастао у оквиру процеса рекатолизације у седамнаестом веку, када је Римокатоличка црква пропагирала култове угарских светаца, односно светаца који су на неки начин били повезани са простором оновремене Угарске. Управо у том периоду долази до истицања значаја Ћирила и Методија у процесу христијанизације Словена и стварања црквене организације на простору средњег Подунавља. У исто време, Ћирило и Методије почињу да се сматрају патронима Моравске, а поједини угарски историчари истичу њихов значај чак и за процес христијанизације Мађара.

Значај Ћирила и Методија је додатно порастао након што је папа Пије VI на захтев Марије Терезије 1777. године успоставио посебан Дан сећања на Ћирила и Методија, који се од тада сваког 14. марта обележавао на простору целе Хабзбуршке монархије. Након тога, они уједно постају све значајнији међу Словенима, и поред сакралног, добијају значајну националну димензију у контексту препорода словенских народа. Временом се изграђује перцепција о њима као о „словенским апостолима”, те се у том смислу њихов значај за христијанизацију Словена пореди са значајем Светог Бонифиција и његове улоге у христијанизацији Немаца.

Од почетка деветнаестог века ћирилометодски култ добија посебан значај у оквиру стварања словачког националног идентитета, али игра значајну улогу и у процесима националних еманципација осталих словенских народа који су живели на просторима Хабзбуршке монархије. Кроз идеологију панславизма, и то пре свега кроз деловање оновремених словенских интелектуалаца и носилаца идеја словенских препорода, попут Ј. Колара, П. Ј. Шафарика, Љ. Штура и других, ћирилометодска традиција поприма истакнут свесловенски значај. Самим тим, она постаје значајна и у круговима српске деветнаестовековне интелектуалне елите и то пре свега код оних њених представника који су се школовали на евангеличким (лутеранским) лицејима у Братислави и Модри и који су заступали идеју свесловенске узајамности, као и идеологију панславизма.

***

The invention of Cyrillo-Methodian tradition

The invention of Cyrillo-Methodian tradition in the form in which it exists today, should be viewed in the context of the process of emergence of Slavic national identities, i.e. within the process of the national emancipations and revival of Slavic nations during second half of the 18th century and most of the 19th century. In that sense, the creation of Cyrillo-Methodian tradition based on certain number of older narratives should be put in the time frame when most of the other traditions in Europe were created.

Surely, even during the 17th century, there was a certain interest of the contemporary writers and historians for the mission and the importance of the brothers from Thessaloniki. During the second half of the 17th century, and especially in the 18th century, some of the contemporary Austrian, Moravian and Czech intellectuals were increasingly interested in researching the topics related to Moravian-Pannonian mission, and for the history of Great Moravia, whereby the importance and range of Cyril and Methodius’s work was stressed. In that way, ever increasing number of historiography from Romanticism was created that dealt with these topics, which at the same time signified the beginning of the process of creating a myth and glorification of Cyril and Methodius. This tendency will reach its peak during the 19th century when the Cyrillo-Methodian tradition acquired, apart from sacral, prominent national as well as supranational (Pan-)Slavic character. In that sense, the contemporary historiography and literary romantic works had a crucial impact on creation and strengthening of Cyrillo-Methodian tradition.

Even before the consciousness on the importance of Cyril and Methodius spread among Slavs who lived within the Austro-Hungarian Empire, the brothers from Thessaloniki were important saints in the context of church life since the period when the Hussite movement was active. However, the importance of Cyril and Methodius especially grew during the process of recatholisation in the 17th century, when Roman Catholic Church propagated cults of Hungarian saints, i.e. saints that were related to the territory of contemporary Hungary in some way. Precisely in that period, it was stressed how important Cyril and Methodius were in the process of Christianisation of Slavs and creating of church organisation on the territory along the Danube. At the same time, Cyril and Methodius start to be considered as patrons of Moravia, and some Hungarian historians stress their importance even for the process of Christianisation of Hungarians.

The importance of Cyril and Methodius additionally grew after Pope Pius VI, on request of the Empress Maria Theresa, in 1777 established a special commemoration day for Cyril and Methodius, which was celebrated since then every year on 14 March on the territory of Austro-Hungarian Empire. After that, they became even more important in the Slavic context and, apart from sacral dimension, they acquired important national dimension in the context of the revival of Slavic nations. In time, they started to be perceived as “Slavic Apostles”, and in that sense their importance for Christianisation is compared to the importance of Saint Boniface and his role in Christianisation of Germans.

Since the beginning of the 19th century, Cyrillo-Methodian cult gains special importance within the creation of Slovakian national identity, but it also plays an important role in the processes of national emancipations of other Slavic nations that lived within the Austro-Hungarian Empire. Through the ideology of Pan-Slavism, more precisely through actions of contemporary Slavic intellectuals and creators of the idea of Slavic revival like J. Kolář, P. J. Šafárik, L. Štúr and others, Cyrillo-Methodian tradition gains prominent Pan-Slavic importance. Therefore it became important in the circles of Serbian intellectual elite in 19th century and above all among its representatives that were educated at evangelistic (Lutheran) lyceums in Bratislava and Modra and who advocated the idea of Pan-Slavic mutuality, as well as ideology of Pan-Slavism.

***

Возникновение кирилло-мефодиевской традиции

Возникновение кирилло-мефодиевской традиции, сохранившейся и дошедшей  до нашего времени в исконом виде следует рассматривать в контексте возникновения славянских национальных идентичностей, и в процессе национального освобождения и возрождения славянских народов в течение второй половины восемнадцатого и большей части девятнадцатого века. В этом смысле создание кирилло-мефодиевской традиции, основанной на ряде старых повестей следует рассматривать в том же временном контексте, когда он пришел к созданию (изготовлению) большинства традиций в Европе.

Конечно же, определенные интересы писателей и историков того времени к миссии и значимости солунских братьев возникли еще в семнадцатом веке. Во второй половине семнадцатого и особенно в восемнадцатом веке некоторые австрийские, моравские и чешские интеллектуалы все больше интересуются исследованиями, связанными с Мораво-Паннонской миссией, и таким образом с историей Великой Моравии, причем подчеркивается исключительная важность и объем деятельности Кирилла и Мефодия. Таким образом, постепенно росло все большее число произведений романтической историографии, занимающихся этими вопросами, и это является началом процесса мифизации и прославления святых Кирилла и Мефодия. Эта тенденция достигает своей  кульминации в девятнадцатом веке, в то же время когда кирилло-мефодиевская традиция, кроме сакрального, имеет подчеркнуто национальный и наднациональный (все)славянский характеры. В этом смысле историографические и литературные романтические произведения того времени внесли решающий вклад в создание и укрепление кирилло-мефодиевской традиции.

До того как распространялась осведомленность о значительности Кирилла и Мефодия среди широких кругов славян, которые жили в Габсбургской монархии, братья уже были значительными святыми в контексте церковной жизни, начиная с периода деятельности гуситского движения. Однако, значимость Кирилла и Мефодия особенно возросла в процессе рекатолизации в семнадцатом веке, когда Римско-католическая церковь пропагандировала культы венгерских святых, а также святых, которые были каким-то образом связаны с территорией Венгрии того времени. Именно в этот период подчеркивается значение Кирилла и Мефодия в процессе христианизации славян и создания церковной организации на территории Центрально-Задунайского края. В то же время, Кирилл и Мефодий считаются покровителями Моравии, и некоторые венгерские историки подчеркивают их значение даже в процессе христианизации венгров.

Значение Кирилла и Мефодия увеличено после того как папа Пий VI по просьбе Марии-Терезии в 1777 году, установил день памяти Кирилла и Мефодия, который с тех пор отмечается каждого года 14 марта на всей территории Габсбургской монархии. После этого они также становятся все более важными в словенском контексте, и кроме сакрального,  приобретают значительное национальное религиозное измерение в контексте возрождения славянских народов. С течением времени возникло представление о них как о „славянских апостолах“ и в этом смысле их значение в христианизации славян сравнивается со значением Святого Бонифация и его роли в христианизации немцев.

С начала девятнадцатого века кирилло-мефодиевский культ приобретает особое значение в рамках создания словацкой национальной идентичности, но он играет важную роль и в процессе национального освобождения других славянских народов, которые жили на территории Габсбургской монархии. В идеологии панславизма, в первую очередь в деятельности славянских интеллектуалов и носителей идей славянского возрождения, таких как Ян Коллар, Павел Йозеф Шафарик, Людовит Штур и других, кирилло-мефодиевская традиция приобретает великое всеславянское значение. Таким образом, она становится важной и в кругах сербской интеллектуальной элиты девятнадцатого века, в первую очередь у тех представителей, которые получили образование в евангельских (лютеранских) лицеях в Братиславе и Модре, отстаивающих идею всеславянской солидарности, а также идеологию панславизма.


Библиографија / Bibliography / Библиография

Obšust. Kristijan. 2013. Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije. Beograd: Centar za alternativno društveno i kulturno delovanje.

Škvarna Dušan. 2004. Začiatky moderných slovenských symbolov: k vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Hobsbaum, Erik i Rejndžer, Terens (ur.). 2011. Izmišljanje tradicije. Beograd: Biblioteka XX vek.