AUTORKA: Danuška Berediová-Banovićová

Je známe, že Maďarsko malo so starou Juhosláviou pakt o večnom priateľstve, ktorý však Maďari nedodržali a okupovali Báčku. Okupovanie Báčky bolo protizákonné i z toho dôvodu, že medzinárodná organizácia a spojenecké národy to neuznávali. To však neprekážalo maďarským fašistom, aby na území Báčky násilne mobilizovali slovenských chlapcov do maďarského fašistického vojska. Slováci žijúci v Báčke nevedeli po maďarsky a pre toto boli v samom vojsku vysmievaní, urážaní na národnej cti, ba aj trýznení. Slovenskí chlapci boli vysielaní nedocvičení na východný front, kde s nimi tiež neľudsky zaobchádzali. Slováci cítiaci slovansky nechceli bojovať proti bratským sovietskym národom, mnohí z nich utekali z maďarsko-fašistického vojska, prebehávajúc, jedni k Červenej armáde, iní sa vracali domov, kde sa skrývali a vstupovali do Slovenského partizánskeho oddielu, ktorý pôsobil v Báčke. Okupantskí žandári, verejná a tajná polícia rodiny takýchto utečencov prenasledovali. Zatýkanie, trýznenie, internovanie do koncentračných táborov v slovenských dedinách bolo na dennom poriadku. Tieto prenasledovania nezlomili duch slovenského národa a neodvrátili ho z jeho pokrokovo-demokratického presvedčenia. Slovenský národ sa predsa nedíval so založenými rukami, ako ho maďarsko-fašistickí okupanti chcú zničiť, ale hneď od začiatku povstania juhoslovanských národov sa spolu so srbským a ostatnými antifašistickými národmi zúčastňuje partizánskeho odboja. Už v lete roku 1941 slovenskí partizáni spolu s ostatnými slovanskými národmi činne účinkujú v organizácii národného povstania a v ničení okupanta. V najťažších podmienkach, aké boli v Báčke vzhľadom na jej rovinu a nelesnatú pôdu. Maďarskí fašisti v boji s partizánmi postupovali nesprávne a proti medzinárodným predpisom. Jeden konkrétny príklad: 19. novembra 1941 na Dunaji, dočasnej hranici maďarsko-chorvátskej, slovenskí partizáni zajali dvoch maďarských vojakov, dodržiavajúc ľudskosť a medzinárodné predpisy týchto nezavraždili, ale ich pustili na slobodu. V ten istý deň padol do zajatia partizán Ján Kardelis, ktorý bol ťažko zranený, ale maďarskí fašistickí honvédi nehľadiac na to, že mu cez otvorenú ranu na žalúdku vypadli poranené črevá, bili ho a trýznili i napriek tomu, že padal do bezvedomia. Potom ho odviezli do nemocnice, kde ho za štyri mesiace liečili a za celý čas trýznili a takého slabého odvliekli na strelnicu a tam ho odstrelili. Tento partizánsky odboj Slovákov podporoval takmer celý slovenský národ žijúci v Báčke. Kolaboranti a spolupracovníci okupanta boli len ojedinelé prípady, tých však národ poznal a biľagoval ich ako zradcov svojho národa. Keď maďarsko-fašistickí okupanti pocítili, že slovenský národ čím ďalej, tým viac vstupuje do Národnooslobodzovacieho hnutia, začali s masovým odvádzaním Slovákov na nútené práce. Na tisíce Slovákov bolo odvedených na ťažké a nútené práce, kde v najťažších podmienkach, urážaní na národnej cti, trýznení, posielaní do baní na nebezpečné miesta, ako je zbieranie mín, mnohí stratili životy.

Maďarsko-fašistickí zločinci odišli z Báčky, kde sa viac nikdy nevrátia, avšak ich zločinecké diela zostanú v pamäti slovenského národa výstrahou navždy, lebo nebolo rodiny, ktorá by nemala niekoho v „armáde“, koncentráku, na nútenej práci, násilne zmobilizovaného do maďarsko-fašistického vojska. Slovenský národ pretrpel tisícové obete od maďarsko-fašistických okupantov, a tým tiež dopomohol k urýchleniu a zničeniu barbarského fašizmu.

Preto sa slovenský národ pripája k juhoslovanským národom a bratskému československému národu a žiada potrestanie maďarsko-fašistických votrelcov.

Smrť fašizmu – sloboda národu!

Armáda

Zločiny maďarských okupantov datujú hneď od začiatku okupácie. Príchod maďarského vojska, maďarských žandárov v civilných šatách, fašisticky orientovaných úradníkov, obchodníkov a iných zamestnancov, ich účinkovania na území Báčky a Baranje znamenalo celý rad zločinov páchaných proti Slovanom a Židom a neskoršie i proti Maďarom, ktorí sympatizovali so sovietskym Ruskom. Cieľ zločinov bol:

1. zastrašiť Slovanov natoľko, žeby sa neopovážili podniknúť subverzívne akcie proti poriadku, ktorý násilím nastolili maďarskí revizionisti, spojenci fašistického Nemecka a Talianska,

2. pozbavením života, internovaním a vypovedaním zo štátu chceli zlomiť a paralyzovať vplyv a význam Slovanov v hospodárskom živote Báčky a

3. doplňovaním preriedených slovanských radov Maďarmi a územia Trianonského Maďarska, Bukoviny a Bosny chceli dosiahnuť oprávnenosť svojho nároku na toto územie po vojne.

Aby svoj cieľ dosiahli, maďarskí okupanti podnikli mnohé opatrenia, ktorými na najneľudskejší spôsob chceli zlomiť duch vzdorovania Slovanov a Židov v Báčke.


Zdroj: Opis vojnových zločinov spáchaných maďarsko-fašistickým okupantom proti slovenskému ľudu v Báčke