АУТОРКА: Станислава Блажевић

Апстракт:

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који се обавља на терену је изузетно значајан део архивске струке јер на директан начин утиче на ниво сређености архивске грађе у регистратурама. У зависности од делатности и комплексности рада саме регистратуре, рад на сређивању уме да буде сложен и пун изазова. Један такав сложен посао је презентован у овом тексту.

Кључне речи: идентификација регистратурских јединица, разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове, архивска књига

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који је био предмет овог уговора обављен је у филијалама РФ ПИО – ПФ ПИО у Врбасу, Бачкој Паланци, Новом Саду и Сремској Митровици. Посао се извршавао у континуитету од 27. 8. до 31. 11. 2013. године, уз један прекид од 8 радних дана. Изради пратеће документације (записника о излучивању; записника о примопредаји посла) и архивских књига, приступило се у времену од 6. 11. до 20. 11. 2013. године, након обављеног целокупног посла сређивања у све четири филијале. На пословима сређивања је радило осам радника Архива Војводине.

Укупно је сређено 520 м архивске грађе и регистратурског материјала, насталог у периоду од 1957. до 2012. године, од којих је идентификовано и пописано 159 м безвредног регистратурског материјала одабраног за излучивање. Израђено је укупно осам архивских књига, шест записника о излучивању са пописом безвредног регистратурског материјала, једна службена белешка и четири записника о примопредаји посла. Посао сређивања обухватао је следеће радне операције:

 1. идентификовање регистратурских јединица и исписивање утврђених података на њих;
 2. разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове;
 3. сређивање архивске грађе и регистратурског материјала сваког фонда по годинама, а унутар године по врстама;
 4. обележавање и одлагање архивске грађе и регистратурског материјала којима нису истекли рокови чувања у архиву регистратуре;
 5. израда архивске књиге за сваки фонд;
 6. излучивање регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања.

Стање архивске грађе и регистратурског материјала, пре, за време и након процеса сређивања је фотографисано и документовано. Део фотографске документације је уврштен у извештај.

Преглед извршавања радних операција по филијалама

РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Врбас

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који је био предмет овог уговора обављен је у филијали РФ ПИО – ПФ ПИО у Врбасу, Ул. Маршала Тита бр. 78а, од 27. 8. до 3. 9. 2013. године.

Укупно је сређено 65 м архивске грађе и регистратурског материјала, насталог у периоду од 1984. до 2012. године, од којих је идентификовано и пописано 23,50 м безвредног регистратурског материјала одабраног за излучивање.

Радне операције:

 • Идентификација регистратурских јединица и исписивање утврђених података на њих.
 • За сваку регистратурску јединицу је утврђена провенијенција (припадност фонду), раздобље настанка докумената и врста регистратурског материјала који се налази у њој. Након идентификације, утврђени подаци су исписани на регистратурске јединице.
 • Разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал су према провенијенцији разврстани на два фонда јер је приликом сређивања утврђено да део архивске грађе није настао само радом РФ ПИОР, већ и његовог правног претходника СИЗ ПИОР. Ова грађа настала радом СИЗ ПИОР у количини од 2,5 м је сређена, обележена и уписана у одговарајућу архивску књигу.
  • Фондови:
 • СИЗ ПИОР – Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника / СИЗ ПИОР – Основна заједница Врбас
 • РФ ПИО – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Врбас
 • Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала сваког фонда по годинама, а унутар године по врстама.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијале Врбас и његовог правног претходника били су смештени у орманима у пословним просторијама зграде регистратуре у Ул. Маршала Тита бр. 78а. Током сређивања утврђено је да има материјала из ранијих година који није био уписан у архивску књигу, као и да се део материјала из ранијих година који је био нумерисан и уписан у архивску књигу налази ван поретка, по канцеларијама и орманима у ходницима зграде. Сва архивска грађа и регистратурски материјал сређени су по годинама, у оквиру године по врстама и одложени су у просторију намењену за чување архивске грађе на првом спрату.
 • Обележавање и одлагање архивске грађе и регистратурског материјала којима нису истекли рокови чувања у архиву регистратуре.
 • Након сређивања архивске грађе и регистратурског материјала приступило се обележавању регистратурских јединица. На сваку регистратурску јединицу је исписан назив ствараоца, назив врсте материјала одложеног у њу (класификациона ознака), време настанка тог материјала и редни број из архивске књиге. Сређене и обележене регистратурске јединице којима није истекао рок чувања су одложене у просторију намењену за чување архивске грађе на првом спрату пословне зграде. Регистратурске јединице којима је истекао рок чувања предложене су за излучивање, издвојене су и одложене у ходник пословне зграде филијале на другом спрату.
 • Израда архивске књиге за сваки фонд.
 • Устројене су две архивске књиге. Прва архивска књига се односи на архивску грађу и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Врбас, и у њу је уписан материјал настао у периоду од 1992. до 2012. године од броја 1 до 438. Друга архивска књига се односи на архивску грађу насталу радом СИЗ ПИОР Филијала Врбас у коју је уписан материјал настао у периоду од 1984. до 1991. године, од броја 159 до 192.
 • Излучивање регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања.
 • Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања насталог радом РФ ПИО Филијала Врбас и његовог правног претходника СИЗ ПИОР Филијала Врбас. Излучивање безвредног регистратурског материјала је извршено у складу са важећом Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања. За оба фонда су сачињени записници о излучивању. Безвредни регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијале Врбас је излучен у количини од 22,5 м, материјал настао радом СИЗ ПИОР у количини од 1 м, што чини укупно 23,5 метара.

РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Бачка Паланка

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који је био предмет овог уговора обављен је у филијали РФ ПИО – ПФ ПИО у Бачкој Паланци, Ул. Жарка Зрењањина бр. 72, од 4. 9. до 13. 9. 2013. године.

Укупно је сређено 70 метара архивске грађе и регистратурског материјала, насталог у периоду од 1992. до 2012. године, од којих је идентификовано и пописано 8 метара безвредног регистратурског материјала одабраног за излучивање.

Радне операције:

 • Идентификација регистратурских јединица и исписивање утврђених података на њих.
 • За сваку регистратурску јединицу је утврђена провенијенција (припадност фонду), раздобље настанка докумената и врста регистратурског материјала који се налази у њој. Након идентификације, утврђени подаци су исписани на регистратурске јединице.
 • Разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал су према провенијенцији разврстани на два фонда јер је приликом сређивања утврђено да део архивске грађе није настао само радом РФ ПИОР, већ и његовог правног претходника СИЗ ПИОР. Ова грађа настала радом СИЗ ПИОР у количини од 7,2 м је сређена, обележена и уписана у одговарајућу архивску књигу.
 • Фондови:
 • СИЗ ПИОР – Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника / СИЗ ПИОР – Основна заједница Бачка Паланка/
 • РФ ПИО – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Бачка Паланка
 • Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала сваког фонда по годинама, а унутар године по врстама.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијале Бачка Паланка и његовог правног претходника били су смештени у канцеларијским орманима у пословним просторијама зграде регистратуре у Ул. Жарка Зрењањина бр. 72. Сва архивска грађа и регистратурски материјал сређени су по годинама, у оквиру године по врстама и одложени су у просторију намењену за чување архивске грађе на трећем спрату.
 • Обележавање и одлагање архивске грађе и регистратурског материјала којима нису истекли рокови чувања у архиву регистратуре.
 • Након поступка сређивања архивске грађе и регистратурског материјала приступило се обележавању регистратурских јединица. На сваку регистратурску јединицу је исписан назив ствараоца, назив врсте материјала одложеног у њу (класификациона ознака), време настанка тог материјала и редни број из архивске књиге. Сређене и обележене регистратурске јединице којима није истекао рок чувања су одложене у просторију намењену за чување архивске грађе на трећем спрату пословне зграде филијале. Регистратурске јединице којима је истекао рок чувања предложене су за излучивање, издвојене су и одложене у ходник испред просторије која је намењена за чување архиве, на трећем спрату зграде филијале.
 • Израда архивске књиге за сваки фонд.
 • Устројене су две архивске књиге. Прва архивска књига се односи на архивску грађу и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Бачка Паланка, и у њу је уписан материјал настао у периоду од 1992. до 2012. године од броја 1 до 372. Друга архивска књига се односи на архивску грађу насталу радом СИЗ ПИОР Филијала Бачка Паланка у коју је уписан материјал настао у периоду од 1956. до 1991. године, од броја 1 до 64.
 • Излучивање регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања.
 • Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања насталог радом РФ ПИО Филијала Бачка Паланка. Излучивање безвредног регистратурског материјала је извршено у складу са важећом Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања при чему је сачињен записник. Безвредни регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијала Бачка Паланка је излучен у количини од 8 м.
 • Израда службене белешке.
 • Током сређивања архивске грађе и регистратурског материјала утврђено је да је већи део архивске грађе која је била уписана архивску књигу РФ ПИО – ПФ ПИО Филијале Бачка Паланка уништена током поплаве просторија у коме је била смештена. О томе је сачињена службена белешка од стране радника Архива Војводине која је прослеђена надлежном архиву. Архивска грађа је због непостојања адекватног простора за чување била одложена у подрумске просторије зграде филијале. Велика количина атмосферских падавина и појава изливања подземних вода је проузроковала огромну штету у подрумским просторијама које након тога немају никакву употребну функцију. Комисија у саставу Ђорђа Наумовског, Радмиле Лажетић и Тамаре Малешев је извршила попис архивске грађе која је страдала у поплави зграде филијале, који чини део службене белешке и доставила га на увид Историјском архиву у Новом Саду.

РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Нови Сад

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који је био предмет овог уговора обављен је у филијали РФ ПИО – ПФ ПИО у Новом Саду на две локације, Ул. Житни трг, бр. 1 и Ул. Лончарска бр. 10, од 23. 9. до 1. 10. 2013. године.

Укупно је сређено 127 м архивске грађе и регистратурског материјала, насталог у периоду од 1970. до 2012. године, од којих је идентификовано и пописано 5,50 м безвредног регистратурског материјала одабраног за излучивање.

Радне операције:

 • Идентификација регистратурских јединица и исписивање утврђених података на њих.
 • За сваку регистратурску јединицу је утврђена провенијенција (припадност фонду), раздобље настанка докумената и врста регистратурског материјала који се налази у њој. Након идентификације, утврђени подаци су исписани на регистратурске јединице.
 • Разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал су према провенијенцији разврстани на шест фондова јер је приликом сређивања утврђено да део архивске грађе није настао само радом РФ ПИО, већ и његових правних претходника СИЗ ПИО радника; СИЗ ПИО земљорадника; СИЗ ПИО самосталних занатлија и угоститеља; РФ ПИО пољопривредника и РФ ПИО самосталних делатности (у даљем тексту: правни претходници). Ова грађа настала радом правних претходника је сређена, обележена и уписана у одговарајуће архивске књиге.
  • Фондови:
 • СИЗ ПИОР Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника, Основна заједница Нови Сад
 • СИЗ ПИО – земљорадника
 • СИЗ ПИО – самосталних занатлија и угоститеља
 • РФ ПИОР – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање радника, Филијала Нови Сад
 • РФ ПИО – пољопривредника
 • РФ ПИО – самосталних делатности
 • Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала сваког фонда по годинама, а унутар године по врстама.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијала Нови Сад и његових правних претходника се налази у депоима и у канцеларијама пословних просторија зграде у Ул. Житни трг бр. 1 и Ул. Лончарска бр. 10. Грађа је разврстана и сређена по фондовима, у оквиру фонда по годинама и у оквиру године по врстама. Укупно је сређено 127 м архивске грађе и регистратурског материјала (Житни трг, 60 м; Лончарска, 67 м). По фондовима то изгледа овако:
 • РФ ПИО – радника, 111 м
 • РФ ПИО – пољопривредника, 2 м
 • РФ ПИО – самосталних делатности, 1,5 м
 • СИЗ ПИО – радника, 3 м
 • СИЗ ПИО – земљорадника, 1,5 м
 • СИЗ ПИО – самосталних занатлија и угоститеља, 8 м
 • Обележавање и одлагање архивске грађе и регистратурског материјала којима нису истекли рокови чувања у архиву регистратуре.
 • Након поступка сређивања архивске грађе и регистратурског материјала приступило се обележавању регистратурских јединица. На сваку регистратурску јединицу је исписан назив ствараоца, назив врсте материјала одложеног у њу (класификациона ознака), време настанка тог материјала и редни број из архивске књиге. У регистратури, на обе локације, сређене и обележене регистратурске јединице којима није истекао рок чувања су одложене у архивскe депоe који се налазe у сутерену обе пословне зграде филијале и у канцеларијске ормане сектора који су их створили јер је неопходан за даљи рад регистратуре. Грађа правних претходника РФ ПИО одложена је у посебну просторију архивског депоа у Лончарској улици, док је њен мањи део који се налази у згради на Житном тргу смештен на полице у архивском депоу филијале.
 • Израда архивске књиге за сваки фонд.
 • У регистратури су устројене две архивске књиге. Прва архивска књига се односи на архивску грађу и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Нови Сад и у њу је у континуитету уписан материјал настао у периоду од 1992. до 2012. године од броја 520 до 868. У другу архивску књигу је уписана архивска грађа свих пет правних претходника. И то:
 • РФ ПИО – пољопривредника, од броја 1 до 24
 • РФ ПИО – самосталних делатности, од броја 1 до 28
 • СИЗ ПИО – радника, од броја 1 до 17
 • СИЗ ПИО – земљорадника, од броја 1 до 11
 • СИЗ ПИО – самосталних занатлија и угоститеља, од броја 1 до 27
 • Излучивање регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања.
 • Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања насталог радом РФ ПИО Филијале Нови Сад. Излучивање безвредног регистратурског материјала је извршено у складу са важећом Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања и сачињен је записник са пописом материјала одабраног за излучивање. Безвредни регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијале Нови Сад, који је предложен за излучивање, износи 5,5 м и смештен је у ходницима пословне зграде у Ул. Житни трг.

РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Сремска Митровица

Посао сређивања архивске грађе и регистратурског материјала који је био предмет овог уговора обављен је у филијали РФ ПИО – ПФ ПИО у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија, бр. 4, од 2. 10. до 31. 10. 2013. године.

Укупно је сређено 258 м архивске грађе и регистратурског материјала, насталог у периоду од 1957. до 2012. године, од којих је идентификовано и пописано 122 м безвредног регистратурског материјала одабраног за излучивање.

Радне операције:

 • Идентификација регистратурских јединица и исписивање утврђених података на њих.
 • За сваку регистратурску јединицу је утврђена провенијенција (припадност фонду), раздобље настанка докумената и врста регистратурског материјала који се налази у њој. Након идентификације, утврђени подаци су исписани на регистратурске јединице.
 • Разврставање архивске грађе и регистратурског материјала на фондове.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал су према провенијенцији разврстани на шест фондова јер је приликом сређивања утврђено да део архивске грађе није настао само радом РФ ПИО, већ и његових правних претходника СИЗ ПИО радника; СИЗ ПИО земљорадника; СИЗ ПИО самосталних занатлија и угоститеља; РФ ПИО пољопривредника и РФ ПИО самосталних делатности (у даљем тексту: правни претходници). Ова грађа настала радом правних претходника је сређена, обележена и уписана у одговарајуће архивске књиге.
  • Фондови:
 • СИЗ ПИОР – Самоуправна интересна заједница пензијског и инвалидског осигурања радника, Основна заједница Срем. Митровица
 • СИЗ ПИО – земљорадника
 • СИЗ ПИО – самосталних занатлија и угоститеља
 • РФ ПИОР – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање радника, Филијала Сремска Митровица
 • РФ ПИО – пољопривредника
 • РФ ПИО – самосталних делатности
 • Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала сваког фонда по годинама, а унутар године по врстама.
 • Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом РФ ПИО Филијале Сремска Митровица и њених правних претходника је смештена, једним делом у канцеларијама и ходницима у две пословне зграде филијале у Ул. Трг Светог Димитрија бр. 4 и другим, већим делом, у гаражној просторији намењеној за смештај и чување архивске грађе и регистартурског материјала филијале. Грађа је разврстана и сређена по фондовима, у оквиру фонда по годинама и у оквиру године по врстама. Укупно је сређено 258 м архивске грађе и регистратурског материјала насталог у периоду од 1957. до 2012. године.
 • Обележавање и одлагање архивске грађе и регистратурског материјала којима нису истекли рокови чувања у архиву регистратуре.
 • Након поступка сређивања архивске грађе и регистратурског материјала приступило се обележавању регистратурских јединица. На сваку регистратурску јединицу је исписан назив ствараоца, назив врсте материјала одложеног у њу (класификациона ознака), време настанка тог материјала и редни број из архивске књиге. У регистратури, на обе локације, сређене и обележене регистратурске јединице којима није истекао рок чувања су одложене у гаражну просторију намењену за чување архиве и у канцеларијске ормане сектора који су их створили јер је неопходан за даљи рад регистратуре. Грађа правних претходника РФ ПИО одложена је у гаражну просторију намењену за чување архивске грађе и регистратурског материјала.
 • Израда архивске књиге за сваки фонд.
 • Устројене су две архивске књиге. Прва архивска књига се односи на архивску грађу и регистратурски материјал настао радом РФ ПИО – ПФ ПИО Филијала Нови Сад, и у њу је уписан материјал настао у периоду од 1992. до 2012. године од броја 1 до 622. У другу архивску књигу је уписана архивска грађа свих пет правних претходника. И то:
 • РФ ПИО – пољопривредника, од броја 1 до 9
 • РФ ПИО – самосталних делатности, од броја 1 до 3
 • СИЗ ПИО – радника, од броја 1 до 95
 • СИЗ ПИО – земљорадника, од броја 1 до 22
 • СИЗ ПИО – самосталних занатлија и угоститеља, од броја 1 до 15
 • Излучивање регистратурског материјала коме су истекли рокови чувања.
 • Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања насталог радом РФ ПИО Филијала Сремска Митровица и његовог правног претходника СИЗ ПИОР. Излучивање безвредног регистратурског материјала је извршено у складу са важећом Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања. За оба фонда су сачињени записници о излучивању. Безвредни регистратурски материјал настао радом РФ ПИО Филијала Сремска Митровица је излучен у количини од 117 м, а материјал настао радом правних претходника излучен је у количини од 5 м. Укупно је излучено 122 м безвредног регистратурског материјала.

У свим филијалама је евидентан проблем адекватног смештаја архивске грађе и регистратурског материјала јер простор у коме се налази архивска грађа не одговара прописаним стандардима. Најозбиљнији такав проблем је констатован у филијали Сремска Митровица, где је присуство влаге у гаражном простору у дворишту зграде у којој је смештена архива далеко изнад дозвољених вредности. Значајан проблем јесте и мањак простора и полица за смештај регистратурских јединица.

Ауторка је архивист на пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван архива