ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ ОБЛАСТИ
КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1918.

Дигитализована архивска документа

ИМПРЕСУМ


Издавач

Архив Војводине

За издавача

Др Небојша Кузмановић

Уредник

Мср Дејан Маодуш

Приредили

Жужана Мезеи, мср Шаролта Картаг, Илдико Мергеш

Лектор

Др Борис Булатовић

Скенирање докумената и техничка обрада докумената

Владимир Мучибабић, Александар Павловић

Дизајн презентације

Милена Јанков


Нови Сад, 2018.

ПРЕДГОВОР


Поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата и прикључења Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији, Архив Војводине је одлучио да овај веома важан догађај у историји наше државе и народа обележи низом изложби и других манифестација чиме се активно укључио у прославу обележавања догађаја од 25. новембра 1918. године, када је на новосадској Великој народној скупштини прокламовано присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији.

Изложба се односи на период непосредно након завршетка Првог светског рата и ослобођења ових територија и њиховог прикључења Краљевини Србији. Због веома малог обима архивске грађе који се налази у архивима у Републици Србији одлучили смо да у оквиру изложбе прикажемо и архивску грађу из мађарских архива која се тиче поменутог догађаја.

Распадом Аустро-Угарске монархије и уласком српске војске у Банат, Бачку и Барању дотадашњи органи управе су престали са радом. Ове органе нико није укинуо већ су престали с радом због осипања администрације и фактичког распада претходне државе. Срби, као сила победница још увек незавршеног рата, преузимају иницијативу и организују привремену администрацију. Ускоро је дошло до формирања српских народних одбора, прво у већим градовима, а затим у мањим местима. На иницијативу Централног народног одбора, у Новом Саду је 25. новембра 1918. године сазвана Велика народна скупштина која је прогласила отцепљење Баната, Бачке и Барање из састава Угарске и њено припајање Краљевини Србији. Скупштина је изабрала Велики народни савет од 50 чланова који се указивао као њен представнички орган и уједно имао и свој извршни орган под називом Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Народна управа је управљала подручјем Баната, Бачке и Барање на основу „начела потпуне слободе и равноправности за све народе” како је и формулисано на Великој народној скупштини. Седиште Великог народног савета и Народне управе је било у Новом Саду.

Последњи, али не мање значајан део фонда који је обрађен и представљен у овом издању одабраних докумената, обухвата период Првог светског рата и односи се на место Петроварадин и Сремску жупанију, који су до 1918. године били у саставу Аустро-Угарске монархије. Документа која су приказана у највећој мери су настала радом и деловањем Градског поглаварства у Петроварадину и њему подређеног Краљевског редарственог повереништва у Петроварадину. Садржај грађе који је представљен у овом каталогу ближе упућује на питања у вези са радом Градске управе Петроварадина, али и на свакодневни живот његовог становништва у ратним околностима. То су: порези, уредбе, наредбе, организација живота, казнене пријаве, објаве вашара, новчане помоћи, дозволе боравка у Петроварадину, градске тужбе и изречене казне, бекства ратних заробљеника или интернираних лица, потраге за војним дезертерима, забране или пленидбе неподобних листова, забране поште, дозволе, објаве смрти војника и друго. Документа, која поред ратних, обухватају и социјалне, економске, културне и друге аспекте живота „обичног човека“ у оквирима ратних дешавања, значајна су за проучавање прошлости различитих етничких и верских заједница на територији данашње АП Војводине, у региону и шире, као и за анализу историје приватног живота у ратним условима.

У оквиру изложбе приказана је архивска грађа која се односи на оснивање Српског народног одбора, избор Великог народног савета, као и извршног органа Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Посебну занимљивост у оквиру изложбе представљају својеручни потписи неких од најважнијих личности из ових бурних времена.

Посебан значај има чињеница да се сви ови догађаји одигравају у време када још увек није одлучена судбина ових простора, те да се приказује храброст и одлучност народа који су живели на територији Баната, Бачке и Барање да се припоје Краљевини Србији и са њом и осталим територијама образују једну нову државу, што се и догодило већ 1. децембра 1918. године оснивањем Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.

Приказом архивске грађе из Архива Војводине и из архива у Мађарској аутори су хтели да прикажу избалансирани став новоуспостављених власти према грађанима затеченим на територијама које су у том тренутку биле у некој врсти правног вакуума, односно још увек су се de jure налазиле у пораженој Угарској, а de facto су биле део новостворене државе.

Истраживањем, одабирањем, аналитичком обрадом и презентовањем појединих докумената, аутори сматрају да доприносе националном обележавању присаједињења, да приказују значај архивске грађе о једном конкретном историјском догађају и да анализирају улогу различитих фактора који утичу на начин сагледавања и тумачења историјских догађаја и процеса, као и улоге архива у неговању културе сећања на догађаје пресудне за историју нашег народа.

Избор докумената и аналитичке описе који су представљени у овом каталогу приредиле су Жужана Мезеи и Илдико Мергеш, виши архивисти у Архиву Војводине, и мастер историчар Шаролта Картаг.

Изложбу је уредио Дејан Маодуш, мастер историчар и виши архивиста у Архиву Војводине.

Изостала су и формална обележја у погледу датума (навођена је само година), изворне сигнатуре предмета у оквиру којег се налази документ, као и подаци о језику и броју листова.


Мср Дејан Маодуш

Наредба Народне управе

Одсек народне одбране


_____________________________________________________________________________________________________

Одсек унутрашњих дела


_____________________________________________________________________________________________________

Основна правила Српског народног одбора


_____________________________________________________________________________________________________

Плакати


_____________________________________________________________________________________________________

Одсек за привреду


_____________________________________________________________________________________________________

Седнице Српског народног одбора


_____________________________________________________________________________________________________

Школство


_____________________________________________________________________________________________________

Социјална питања


_____________________________________________________________________________________________________

Заклетва


_____________________________________________________________________________________________________

Званичне новине


_____________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТА

Наредба Народне управе

1. 1919, Нови Сад б. с.

Наредба Народне управе за Банат, Бачку и Барању, Одсека ѕа прехрану и снабдевање, којом се дозвољава слободан промет без извозних дозвола на територији Баната, Бачке и Барање и на целој територији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Документ: 1

Наредба народне одбране

2. 1919, Нови Сад ф.76, 76/1919

Допис повереника за народну одбрану Народне управе за Банат, Бачку и Барању упућен начелнику града са правом великог жупана у Новом Саду којим се обавештава да ће, по налогу команданта целокупне жандармерије Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, бити основана нова жандармерија и апелује на политичке власти да се што већи број људи добровољно пријави у ову службу.

Документ: 1

Одсек унутрашњих дела

3. 1919, Нови Сад ф.76, 835/1919

Народна управа за Банат, Бачку и Барању, Одсек за унутрашње послове, подноси извештај о ревизијама народних одбора, прегледу одржаних седница и Српског народног већа и Мађарског народног већа.

Документ: 1, 2 , 3, 4, 5

Основна правила Српског народног одбора

4. 1919, Нови Сад ф.76, 1/1

Основна правила Српског народног одбора у Новом Саду.

Документ: 1, 2 , 3

Плакати

5. 1919, Нови Сад ф.76, 1688ПР/1919

Наређење Министарства финансија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца да новчанице штампане у аустроугарским банкама у Бечу и Будимпешти после распада Монархије неће бити у оптицају на територији Краљевине СХС.

Документ: 1

6. 1918, Суботица HU-MNL-OL-K-26-1919-XXXVII-658-90-91

Наредба краљевског српског команданта Команде града Суботице којом се налажу одређене мере понашања за становништво града, с обзиром на то да је српска војска ушла у Суботицу.

Документ: 1, 2

7. 1918, Панчево HU-MNL-OL-K-40-1918-VIII-999-08

Наредба команданта места Панчево о обавезном пријављивању војно способних становника у војну службу.

Документ: 1

8. 1918, Панчево HU-MNL-OL-K-40-1918-VIII-999-09

Наредба команданта места Панчево којом се забрањује ношење војне униформе за војна лица бивше аустроугарске војске.

Документ: 1

9. 1918, Панчево HU-MNL-OL-K-40-1918-VIII-999-10

Наредба Команде места Панчево којом се, у циљу успостављања јавног реда и мира, захтева предаја оружја и забрањује иступање против власти, пљачкање и крађа.

Документ: 1

Одсек за привреду

10. 1919, Нови Сад ф.76, 33433/1918

Савет града Новог Сада на основу наредбе Народне управе одсека за привреду упућује допис Парном млину Балтазара Фајта, у којем тражи да се доставе финансијски подаци (биланс) о државном и ратном зајму овог млина.

Документ: 1

11. 1919, Нови Сад ф.76, 33433/1918

У одговору на допис Савета града Новог Сада, бр. 33433, Балтазар Фајт доставља финансијске податке (биланс за 1918) о Парном млину у Новом Саду.

Документ: 1

12. 1918, Нови Сад ф.76, 33433/1918

Табеларни приказ биланса за 1918. годину Фајтовог Парног млина у Новом Саду.

Документ: 1

13. 1919, Беочин ф.76, 33433/1918

Деоничарско друштво Унија беочинских творница цемента, у одговору на допис Савета града Новог Сада бр. 33433, обавештава да Творница млинског камења у Новом Саду није самостално предузеће и да се њен биланс доставља у оквиру биланса Уније чије је седиште у Будимпешти, док се за питање ратног зајма Творнице млинског камења одговор чека из Будимпеште.

Документ: 1

14. 1919, Нови Сад ф.76, ПРИ-1511/I/1919

Народни повереник за привреду Народне управе за Банат, Бачку и Барању, Мита Клицин, приказује извештај о стању привреде у Бачкој, Барањској, Крашовској, Тамишкој и Торонталској жупанији.

Документ: 1, 2, 3, 4

15. 1918, Нови Сад ф.76, ПРИ-1/I/1918

Народна управа за Банат, Бачку и Барању, Одсек за привреду, обавештава да ће преузети све послове који су припадали краљевском угарском министру земљорадње и делом министру трговине и просвете, дајући напомене о будућим законским прописима и статусу затечених чиновника.

Документ: 1, 2

Седнице Српског народног одбора

16. 1918, Нови Сад б. с.

Записник са седнице Српског народног одбора у Новом Саду 21.10.1918.

Документ: 1, 2

17. 1918, Нови Сад б. с.

Девети записник са седнице Извршног одељења Српског народног одбора у Новом Саду.

Документ: 1, 2

18. 1919, Нови Сад б. с.

Записник са седнице Велике народне скупштине у Новом Саду.

Документ: 1, 2, 3, 4

19. 1918, Нови Сад б. с.

Шездесет други записник са седнице Српског народног одбора у Новом Саду.

Документ: 1, 2, 3, 4

Школство

20. 1919, Суботица Ф. 76, 85/1919

Учитељска заклетва Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и краљу Петру I, коју је положио учитељ Павле З. Бугарски у Суботици 2. маја 1919. године.

Документ: 1

21. 1919, Суботица Ф. 76, 250/1919

Иштван Дитељан, редовни професор главне гимназије у Суботици, доставља привремени наставни план и програм за српско-буњевачки језик за главне мађарске гимназије у Новом Саду.

Документ: 1, 2, 3, 4

22. 1919, Арад Ф. 76, 306/1919

Телеграм црквених власти из Арада упућен Народној управи, Одсеку за образовање и верска питања, у којем обавештавају Народну управу да њене уредбе не признају и да протестују због мешања у унутрашње послове верске установе. Допис Народне управе, Одељења за образовање и верска питања, о обавези да у свим школама започне настава. Такође, обавештавају се школске власти да, према уредби бр. 306, у свим школама настава може да се одвија искључиво на матерњем језику ученика.

Документ: 1, 2

23. 1919, Нови Сад Ф. 76, 509/1919

Општина, срески начелник и Народни одбор у Белој Цркви моле да се ученицима-питомцима српског конвикта у Новом Сегедину дозволи да могу и даље да прелазе у Сегедин где похађају школе. Командант Прве армије, војвода Петар Бојовић, не дозвољава да српска деца надаље похађању мађарске школе, а нарочито не оне које се налазе изван територије нове државе. Српски конвикт у Сегедину је имао мађаризациону тенденцију. Налаже се свим установама да свој конвикт у току ове школске године преселе у неки српски град, где ће вршити националну мисију.

Документ: 1, 2, 3, 4, 5

24. 1919, Нови Сад Ф. 76, 709/1919

Извештај о отварању и раду српске гимназије у Сомбору.

Документ: 1

Социјална питања

25. 1919, Суботица HU_MNL_OL_K_0026_1919_XXXVII_0658_02

Удружење слепих уручује честитке др Лукачу Плесковићу (dr.Pleszkovics Lukács), владином поверенику, уз молбу да власти не забораве на њих који су рођени са тешким теретом слепоће и да им уруче помоћ.

Документ: 1

26. 1918, Сегедин

Magyar Hadtörténelmi Levéltár II 888 M. kir. II. szegedi honvéd kerületi parancsnokság 1918. (5. doboz)

Наредба сегединске војне команде под бројем 21283 о отпуштању женске радне снаге и војно способних мушкараца из војне администрације.

Документ: 1, 2

27. 1918, Суботица HU-MNL-OL-K-26-1919-XXXVII-658-71

Шта ће бити са женским службеницима, наставницама након рата? Чланак Ленке Краус (Lenke Krausz), директорице банке и председнице Суботичке феминистичке лиге. У чланку се ауторка бави проблемом женске радне снаге која се у великом броју запослила у канцеларијама разних служби и о недостатку мушкараца, који су били мобилисани. Поставља питање квалификоване женске радне снаге, која се школовала и показала способном за обављану службу, односно питање потпуно неквалификоване женске радне снаге запослене из потребе за прехрањивањем породице док се мужеви и очеви налазе на фронту. Предлаже да се неквалификоване жене обуче за занате и за фабричке раднике.

Документ: 1

28. 1918, Сегедин

Magyar Hadtörténelmi Levéltár II 888 M. kir. II. szegedi honvéd kerületi parancsnokság 1918. (5. doboz)

Наредба сегединске војне команде о примање женске радне снаге у што већем броју за канцеларијске послове при војној администрацији.

Документ: 1, 2, 3, 4

Заклетва

29. 1919, Баја Ф.76, 587/1919

Службена заклетва васпитачице Јулије Шнецер Народној управи за Банат, Бачку и Барању коју је положила пред градоначелником Баје и осталим службеницима.

Документ: 1, 2

30. 1918, Каћ Ф. 421 1192/1918

Учитељи из Каћа траже упутство од школског надзорника Бачко-бодрошке жупаније о томе шта да предузму у вези са полагањем заклетве Народној управи. Прибојавају се да би, уколико положе заклетву Народној управи, могли да изгубе право на пензију од Мађарске иако су годинама уплаћивали у пензијски фонд.

Документ: 1, 2

31. 1918, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 3

Записник Народне управе о пленарној седници одржаној у Новом Саду у којем се налази образац заклетве.

Документ: 1, 2

Званичне новине

32. 1918, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 6

Званичне новине за Банат, Бачку и Барању: орган Народне управе, број 1.

Документ: 1, 2, 3

33. 1918, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 7

Званичне новине за Банат, Бачку и Барању: орган Народне управе, број 2.

Документ: 1, 2, 3

34. 1918, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 8

Званичне новине за Банат, Бачку и Барању: орган Народне управе, број 3.

Документ: 1, 2, 3

35. 1919, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 9

Званичне новине за Банат, Бачку и Барању: орган Народне управе, број 4.

Документ: 1, 2, 3

36. 1919, Нови Сад Ф.76 Т.Г. „Политички послови“ А.Ј. 10

Званичне новине за Банат, Бачку и Барању: орган Народне управе, број 6.

Документ: 1, 2, 3, 4, 5

37. 1918, Велики Бечкерек б. с.

Званичне новине за Торонталску жупанију, број 21.

Документ: 1, 2, 3, 4